Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach a wodomierzem głównym w budynku

„Niedobór” – naliczony najczęściej proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

Należy nadmienić, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID.

W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.

Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).

W celu ograniczenia niedoboru Zarządca podejmuje szereg działań, z których wymienić należy przede wszystkim:

  • przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, który wynosi 5 lat,
  • montaż nowoczesnych wodomierzy, które są bardzo czułe i dokładne (klasa MI001), przewyższające klasę B wodomierzy wg starych oznaczeń metrologicznych, posiadają niski próg rozruchu, wodomierze te pozwalają też na wykrycie przypadków manipulacji przy wodomierzu (rejestrują datę i okres oddziaływania magnesem neodymowym, uszkodzenia mechaniczne wodomierza lub nakładki),
  • poddawanie jednoczesnej kontroli wizualnej i zdalnej nowo zamontowanych wodomierzy (Zarządca przeprowadzała akcje mające na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających wodę, takich jak: pralki, zmywarki, spłuczki, itp ),
  • dokonywanie odczytów wodomierzy głównych w budynku na dzień poprzedzający zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a tym samym na dzień rozliczenia zużycia wody i ścieków z mieszkańcami (w celu zapewnienia jednoczesności odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach oraz wodomierza głównego w budynku),
  • analizowanie wskazań wodomierzy i w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów monitowanie Wykonawcy, który dokonywał montażu wodomierzy, a także oddawanie wodomierzy do ekspertyzy.

Uczulamy mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w rocznym rozliczeniu. Ponadto, przy wymianie wodomierzy prosimy o sprawdzenie stanu wodomierzy wraz z ich numerami i porównanie z danymi zawartymi w karcie wymiany.

Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”. Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko zasobach tego miasta. Niemniej zapewniamy, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez pracowników Zarządcy.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com