Poszukujemy wykonawców

 • Poszukujemy wykonawców

  Poszukujemy wykonawców

ZAMG ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko działając w imieniu i na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych poszukuje FIRM do wykonywania prac remontowo – budowlanych w obiektach mieszkaniowych znajdujących się w zarządzie Spółki ZAMG.

Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem:

Poszukujemy wykonawców w zakresie:

 • remontów elewacji, w tym.in. zabytkowych,
 • iniekcji i osuszania budynków,
 • remontów dachów,
 • wymiany i renowacji stolarki okiennej i drzwiowej,
 • dekarskim,
 • elektrycznym,
 • hydraulicznym,
 • malarskim,
 • stolarskim,
 • ślusarskim,
 • zduńskim.

Oferta powinna zawierać:

 1. Nazwę i adres oferenta.
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
   o działalności gospodarczej.
  • Mile widziane referencje z wykonania co najmniej 2 podobnych robót.

Ofertę proszę złożyć w sekretariacie ZAMG ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Jan Zarówny 746472130 wew. 36 – Kierownik Działu Technicznego

ZAMG ul. Grunwaldzka 29, 57-300 Kłodzko zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy w przypadku, kiedy współwłaściciele nieruchomości nie zaakceptują najkorzystniejszej cenowo oferty.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com