Czy wiesz że...

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami na nie.

 • Planujesz termomodernizację - możesz dodatkowo otrzymać pieniądze

  Zgłoś się do nas - zlecimy dla Państwa audyt efektywności energetycznej i wystąpimy do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie Białych Certyfikatów, które następnie sprzedane zostaną na Giełdzie Energii. Obecna cena za 1 TOE, to ok. 1600,-

 • Co należy wiedzieć w sprawie dostaw ciepła do budynków wspólnot mieszkaniowych?

  Kiedy kończy się sezon grzewczy, kto o tym obecnie decyduje?


  Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umową sprzedaży ciepła sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce to odbiorcy ciepła, czyli wspólnoty mieszkaniowe, decydują o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego i uruchomieniu ogrzewania.
  W domku jednorodzinnym wygląda to tak, że po prostu odbiorca odkręca lub zakręca zawory w swoim węźle. Natomiast w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych to właśnie zarząd wspólnoty decyduje, kiedy włączyć oraz wyłączyć ogrzewanie mieszkań.

  Jestem mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej, gdzie mam kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?

  Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do zarządu wspólnoty lub zarządcy. W takim przypadku usterki techniczne należy zgłaszać do działy technicznego tel. 746472134, a ewentualne roszczenia pisemnie do siedziby zarządcy.

  Czy odbiorca ma prawo domagać się bonifikat od dostawcy ciepła? W jakiej sytuacji?

  Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródeł, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej można ubiegać się o bonifikaty. Brak dostawy ciepła i obniżenie temperatury w pomieszczenia poniżej 16 stopni C należy udokumentować protokołem kontrolnym przy udziale zarządcy i przedstawiciela dostawcy.
  Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łącznie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Dostawca nie udziela również bonifikaty w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy odbiorcy. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa zawarta z każdym z Państwa umowa sprzedaży ciepła.
  Czy Odbiorca ma obowiązek wpuszczać pracowników dostawcy ciepła na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń w których znajduje się węzeł?

  Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy. Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.


  W jaki sposób można zmieniać wielkość zamówionej mocy. Z czym taka zmiana się wiąże?

  Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc zamówioną można zmienić raz w roku. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do końca sierpnia na następny rok kalendarzowy. Odbiorca nie będzie mógł pobrać mocy większej niż zamówił. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego w roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

  Czy jeżeli odbiorca (wspólnota) przekroczy zamówioną moc cieplną zapłacę jakąś karę?

  Nie stosujemy kary za przekroczenie mocy zamówionej. Stosujemy ograniczniki przepływu (kryzy), które mają za zadanie uniemożliwiać przekraczanie mocy poza aktualnie zamówioną. Jeżeli jednak zdarzy się, że odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca opłaty wyższe opłaty tj. w wysokości wynikającej z mocy wyższej, a wynikającej z przekroczenia.


  Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić wielkość mocy zamówionej?

  Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać odbiorcy wielkości zamówionej mocy. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy. Zadaniem dostawcy ciepła jest zapewnić ciągłą dostawę parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy i to czynimy.

  Czy możliwe jest dokonanie zmian w umowie przez telefon np. czy mogę telefonicznie zmienić moc zamówioną?

  Każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy. Również zmianę mocy dokonuje się zgodnie z zapisami umowy. W tym celu Odbiorca składa pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

 • Przyczyny różnic wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi w lokalach a wodomierzem głównym w budynku

  „Niedobór” – naliczony najczęściej proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego.

  Należy nadmienić, że różnice („niedobory”) pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego w budynku, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady MID.

  W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w granicach ± 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%.

  Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań wodomierzy m.in. jest pobór wody poniżej progu rozruchu wodomierza indywidualnego (np. cieknące spłuczki, kapiące krany, itp.). Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu (stąd powstające różnice).

  W celu ograniczenia niedoboru Zarządca podejmuje szereg działań, z których wymienić należy przede wszystkim:

  • przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, który wynosi 5 lat,
  • montaż nowoczesnych wodomierzy, które są bardzo czułe i dokładne (klasa MI001), przewyższające klasę B wodomierzy wg starych oznaczeń metrologicznych, posiadają niski próg rozruchu, wodomierze te pozwalają też na wykrycie przypadków manipulacji przy wodomierzu (rejestrują datę i okres oddziaływania magnesem neodymowym, uszkodzenia mechaniczne wodomierza lub nakładki),
  • poddawanie jednoczesnej kontroli wizualnej i zdalnej nowo zamontowanych wodomierzy (Zarządca przeprowadzała akcje mające na celu sprawdzenia prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia urządzeń pobierających wodę, takich jak: pralki, zmywarki, spłuczki, itp ),
  • dokonywanie odczytów wodomierzy głównych w budynku na dzień poprzedzający zmianę taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a tym samym na dzień rozliczenia zużycia wody i ścieków z mieszkańcami (w celu zapewnienia jednoczesności odczytów wodomierzy indywidualnych w lokalach oraz wodomierza głównego w budynku),
  • analizowanie wskazań wodomierzy i w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów monitowanie Wykonawcy, który dokonywał montażu wodomierzy, a także oddawanie wodomierzy do ekspertyzy.

  Uczulamy mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali o ewentualnych nieprawidłowościach. Należy kontrolować bieżące wskazania wodomierzy jak również stan wodomierza ze stanem wodomierza podanym w rocznym rozliczeniu. Ponadto, przy wymianie wodomierzy prosimy o sprawdzenie stanu wodomierzy wraz z ich numerami i porównanie z danymi zawartymi w karcie wymiany.

  Bardzo ważne jest też utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, aby wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”. Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych wodomierzy niedobory są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko zasobach tego miasta. Niemniej zapewniamy, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i będą na bieżąco wykonywane przez pracowników Zarządcy.

 • Czy Wspólnota Mieszkaniowa musi mieć podpisaną stałą umowę na konserwację nieruchomości?

  Nie, wspólnota nie ma takiego obowiązku, ale winna dbać o należyty stan nieruchomości wspólnej, ale czy zawiera w tym względzie stałą umowę, czy zleca wykonanie czynności, albo czy właściciele sami się tym zajmują – to staje się istotne gdy trzeba wymienić żarówki, wykonać drobne naprawy, a członek wspólnoty sam nie umie tego naprawić lub gdy ma sprawdzić czy firma ogrodnicza dobrze skosiła trawę i podcięła krzewy. Problem narasta gdy sąsiad komentuje, że on nie jest odźwiernym - to nie należy do naszego obowiązku itd. Czy zatrudnić kogoś o podobnym zakresie?

  Zazwyczaj drobne naprawy zlecał zarządca wykonawcom. Rewolucja płacowa i cenowa na rynku budowlanym sprawiła, że zlecenie najprostszych czynności graniczy z cudem. Po przeprowadzeniu ponad 600 zebraniach rocznych spisaliśmy wszystkie uwagi właścicieli i okazało się, że jest tego tak wiele że musimy zmienić nasze podejście do nowych warunków.

  Skoro nie mamy drobnych firm na rynku, które zajęłyby się najdrobniejszymi naprawami, a zatrudnienie konserwatora przez wspólnoty byłoby niegospodarcze - Spółka ZAMG wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta i stworzyła nowe stanowisko pracy i zatrudni konserwatora, któremu będzie można zlecać drobne naprawy w razie potrzeby. Zamieściliśmy ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika i udało się. Od poniedziałku zaczynamy nowe etap w naszej działalności.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com