Sezon grzewczy 2023/2024

We wrześniu i październiku mogliśmy się cieszyć piękną pogodą. Jednak przygotowując się do kolejnego okresu grzewczego informujemy, iż poniżej można pobrać druk zlecenia włączenia ciepła.

Nadmieniamy, iż w imieniu wspólnoty mieszkaniowej zarząd wspólnoty decyduje o dacie zlecenia uruchomienia dostaw ciepła. Zgodnie z ustawa o własności lokali gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie.

 

Wypełniony i podpisany druk zlecenia włączenia/wyłączenia ciepła należy dostarczyć do Zarządcy na adres: cieplo@zamg.klodzko.pl lub do Biura Obsługi Klienta w siedzibie Zarządcy (ul. Grunwaldzka 29 w Kłodzku).

 

Kiedy kończy się sezon grzewczy, kto o tym obecnie decyduje?


Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umową sprzedaży ciepła sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce to odbiorcy ciepła, czyli wspólnoty mieszkaniowe, decydują o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego i uruchomieniu ogrzewania.
W domku jednorodzinnym wygląda to tak, że po prostu odbiorca odkręca lub zakręca zawory w swoim węźle. Natomiast w imieniu mieszkańców wspólnot mieszkaniowych to właśnie zarząd wspólnoty decyduje, kiedy włączyć oraz wyłączyć ogrzewanie mieszkań.

Jestem mieszkańcem wspólnoty mieszkaniowej, gdzie mam kierować swoje roszczenia dotyczące ciepła?

Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne do zarządu wspólnoty lub zarządcy. W takim przypadku usterki techniczne należy zgłaszać do działu technicznego tel. 746472134, a ewentualne roszczenia pisemnie do siedziby zarządcy.

Czy odbiorca ma prawo domagać się bonifikat od dostawcy ciepła? W jakiej sytuacji?
Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródeł, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej można ubiegać się o bonifikaty. Brak dostawy ciepła i obniżenie temperatury w pomieszczeniach poniżej 16 stopni C należy udokumentować protokołem kontrolnym przy udziale zarządcy i przedstawiciela dostawcy.
Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 24 godzin lub w przypadku kilku przerw łącznie 48 godzin w ciągu miesiąca. Bonifikata nie dotyczy okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej. Dostawca nie udziela również bonifikaty w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy odbiorcy. Szczegółowe zasady udzielania bonifikat określa zawarta z każdym z Państwa umowa sprzedaży ciepła.

Czy Odbiorca ma obowiązek wpuszczać pracowników dostawcy ciepła na teren swojej posesji oraz do pomieszczeń w których znajduje się węzeł?

Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy. Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.

W jaki sposób można zmieniać wielkość zamówionej mocy. Z czym taka zmiana się wiąże?

Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc zamówioną można zmienić raz w roku. Deklaracje zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do końca sierpnia na następny rok kalendarzowy. Odbiorca nie będzie mógł pobrać mocy większej niż zamówił. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego w roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

Czy jeżeli odbiorca (wspólnota) przekroczy zamówioną moc cieplną zapłaci jakąś karę?

Nie stosujemy kary za przekroczenie mocy zamówionej. Stosujemy ograniczniki przepływu (kryzy), które mają za zadanie uniemożliwiać przekraczanie mocy poza aktualnie zamówioną. Jeżeli jednak zdarzy się, że odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, dostawca ma prawo naliczać od następnego miesiąca wyższe opłaty tj. w wysokości wynikającej z mocy wyższej, a wynikającej z przekroczenia.

Czy przedsiębiorstwo ciepłownicze może narzucić wielkość mocy zamówionej?

Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać odbiorcy wielkości zamówionej mocy. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy. Zadaniem dostawcy ciepła jest zapewnić ciągłą dostawę parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy i to czynimy.
Czy możliwe jest dokonanie zmian w umowie przez telefon np. czy mogę telefonicznie zmienić moc zamówioną?
Każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy. Również zmianę mocy dokonuje się zgodnie z zapisami umowy. W tym celu Odbiorca składa pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

 

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com