Ankieta - Szansa dla wspólnot mieszkaniowych

Szanowny Mieszkańcu!

Burmistrz Miasta Kłodzka zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele. Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinasowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możesz być proszony o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 lutego 2022r. na jeden ze wskazanych sposobów:

do Urzędu Miasta w Kłodzku (wrzucić do skrzynki podawczej)

e-mailem na adres: j.sokol@um.klodzko.pl; poprzez uzupełnienie wersji elektronicznej bądź przesłanie skanu lub zdjęcia wersji papierowej formularza,

pocztą na adres: Pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko;

Ewentualne pytania można zadawać pod numerem telefonu 74 865 46 01
Powyższe informacje nie będą udostępniane publicznie oraz osobom trzecim.

Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com