6 wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ZAMG otrzymało wyróżnienie „Róża Kłodzka” 2020 w kategorii inwestycja.

Po zakończeniu projektu pracownicy oraz zarząd Spółki ZAMG postanowili pokazać i docenić realizowany projekt poprzez zgłoszenie projektu do nagrody „Róży Kłodzkiej” w kategorii inwestycja. Była to dobra okazja, by ponownie podziękować Zarządom Wspólnot i członkom wszystkich wspólnot mieszkaniowych za zaangażowanie i udział w projekcie społecznym mającym na celu rewitalizację centrum miasta Kłodzka i poprawę jakości życia jego mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez zahamowanie degradacji technicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz pokazać ten projekt od strony trudnej działalności społecznej członków wspólnot mieszkaniowych, a przede wszystkim zarządów wspólnot mieszkaniowych.

W dniu 30 sierpnia 2021r. wyróżnienie odebrali w imieniu Lidera projektu p. Roman Deron członek zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pl. Jagiełły 4 w Kłodzku oraz p. Tomasz Pełyński Prezes Zarządu Spółki ZAMG Kłodzko zarządzającej 6 wyróżnionymi wspólnotami mieszkaniowymi. Otrzymana nominacja do tak prestiżowej nagrody jest ogromnym sukcesem. 

Celem Projektu była rewitalizacja centrum miasta Kłodzka i poprawa jakości życia jego mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez zahamowanie degradacji technicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
Projektem zostały objęte budynki zabytkowe, które tworzą tkankę architektoniczno-urbanistyczną Kłodzka, mają znaczenie dla historii miasta i tożsamości mieszkańców powiatu. Przeprowadzone prace rewitalizacyjne przyczyniły się do poprawy komfortu miejsca zamieszkania oraz warunków życia oraz także do poprawy wizerunku i atrakcyjności turystycznej Kłodzka jako miasta o ciekawej zabytkowej architekturze. Dekapitalizacja budynków prowadzi także do wielu problemów o charakterze społecznym: długotrwałe bezrobocie, wykluczenie społeczne i ubóstwo. Podejmowanie prac w zakresie rewitalizacji zabytkowych kamienic wpływa na wyróżnianie szans rozwojowych osobom z Obszaru Rewitalizowanego. Obowiązkiem właścicieli wielorodzinnych budynków mieszkalnych jest utrzymanie i poprawa stanu technicznego nieruchomości. Niejednokrotnie wiąże się to z bardzo wysokimi kosztami napraw i remontów, które z uwagi na niski stopień zamożności właścicieli są trudne do przeprowadzenia. Wspólnoty mieszkaniowe pomimo świadomości konieczności podjęcia prac interwencyjnych i remontowych nie posiadają wystarczającej ilości kapitału. Szansą staje się więc tutaj pozyskiwanie środków zewnętrznych. Niemniej jednak wystąpienie z wnioskiem o dotacje było ogromnym przedsięwzięciem, ponieważ kilka wspólnot musiało przystąpić do partnerstwa wcześniej nie znając się oraz podjąć ogromne ryzyko nie mając gwarancji na ich sukces. Jako zarządca mogliśmy wspierać działania zarządów pod względem technicznym organizacyjnym czy prawnym, ale to właściciele i zarządy wspólnot mieszkaniowych podejmowały kluczowe decyzje i ponosiły odpowiedzialność. Jest to ewenement na skalę powiatu.


Cele projektu są spójne ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 zgodnie z celem nr 4, tj. ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa. Realizacja tego celu jest możliwa m.in. dzięki mikrosferze ROZWOJÓW OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH – grupa działań zakładająca wzmacnianie węzłowych funkcji i rewitalizację ośrodków miejskich oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich przy ochronie najcenniejszych zasobów rolnych. Priorytetem staje się tutaj wzmacnianie węzłowej funkcji ośrodka metropolitalnego oraz regionalnych i subregionalnych ośrodków osadniczych, generujących rozwój społeczno-gospodarczy. Rewitalizacja odbywa się między innymi poprzez przeciwdziałanie degradacji urbanistycznej miast oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich, zwłaszcza zwartych powierzchni o charakterze parkowym.
Przedmiotowy projekt zakładał rewitalizację centrum miasta Kłodzka i poprawę jakości życia jego mieszkańców w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym poprzez zahamowanie degradacji technicznej wielorodzinnym budynków mieszkalnych. Cel został osiągnięty dzięki realizacji działań w zakresie remontu i odnowy części wspólnych 6 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Kłodzku na obszarze wsparcia wyznaczonym w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2015-2020”.
Projekt wykazał pozytywny wpływ na zasadę niedyskryminacji. W powstałej w wyniku projektu infrastruktury będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani odbiorcy bez względu na płeć, wiek, rasę lub pochodzenie etniczne. Dodatkowo jego realizacja umożliwiła pełne uczestnictwo na równych i sprawiedliwych zasadach. Projekt przeciwdziała również dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Projekt uwzględniał konieczność dostosowania infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnością we wszystkich budynkach.
Wyróżnienie tego projektu ma również wymiar motywacyjny dla mieszkańców naszego powiatu wykazujących się wysokim standardem dbałości o nasz region i pozytywnie wpłynie na rozwój działań w kierunku podnoszenia jakości tkanki urbanistyczno-architektonicznej powiatu kłodzkiego.


Zgodnie z regulaminem konkursu na rewitalizację wnioski mogły składać wspólnoty mieszkaniowe i było to ogromne przedsięwzięcie, ponieważ kilka wspólnot musiało przystąpić do partnerstwa wcześniej nie znając się oraz podjąć ogromne ryzyko nie mając gwarancji na ich sukces. Jako zarządca mogliśmy wspierać działania zarządów pod względem technicznym organizacyjnym czy prawnym, ale to właściciele i zarządy wspólnot mieszkaniowych podejmowały kluczowe decyzję i ponosiły odpowiedzialność. Jedną z nich było wyłonienie lidera, który brał na siebie ogromną odpowiedzialność. Liderem i Beneficjentem była Wspólnota mieszkaniowa przy Pl. Władysława Jagiełły nr 4 w Kłodzku. W jej imieniu działał zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który notabene świetnie wywiązywał się z tej funkcji i własną charyzmą motywował otoczenie do działania.
Brak wykonawców, zwiększenie kosztów remontów powodował ogromne trudności i emocje, ponieważ wszystkim bardzo zależało na uzyskaniu ogromnej dotacji oraz zrealizowaniu projektu do końca. Były również chwile radości kiedy otrzymaliśmy powiadomienie, że wspólnoty otrzymały 85% dofinansowania z budżety Unii Europejskiej oraz 10% z Budżetu Państwa, a później po zwiększeniu kosztów remontów pozytywnie rozpatrzono wniosek o zwiększenie dotacji.
Jak przy każdym remoncie były momenty uciążliwe, zarządy wspólnot wielokrotnie musiały zjawiać się u zarządcy i poświęcać swój czas prywatny do czego zmusić oczywiście nie można, ale bez wątpienia warto było w tym uczestniczyć. Obecni na zebraniu mieszkańcy lub zarządy mają realny wpływ na funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej – począwszy od wysokości zaliczek miesięcznych, po wybór wykonawców itp. Mieszkańcy tych 6 budynków mieli szczęście, że członkowie tych wspólnot bardzo chcieli w tym uczestniczyć i nie dali się zniechęcić przy wielu problemach. Ich postawa i chęć współpracy była ważna dla tego projektu.

Lider projektu: Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Jagiełły 4 w Kłodzku
(Beneficjent - jako Lider projektu)

Projekt pod nazwą: „Modernizacja budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacyjnym w Kłodzku przez: Wspólnotę Mieszkaniową przy Pl. Jagiełły 4, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Czeskiej 21, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 11, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lutyckiej 29-31, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wodnej 1, Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Korfantego 6”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,
Poddziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne
nabór na OSI, Typ 6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (konkurs nr RPDS.06.03.01-IZ.00-02-141/16).

Całkowita wartość projektu: 2 129 391,63 PLN
Kwota wydatków kwalifikowanych: 1 613 443,42 PLN
Kwota dofinansowania (94,33%): 1 521 961,13 PLN
Dofinansowanie EFRR (85%): 1 371 426,89 PLN w ramach programu:
Dofinansowanie BP (9,33%): 150 534,24 PLN
Kwota wkładu własnego w zakresie wydatków kwalifikowanych: 91 482,29 PLN
Kwota wkładu własnego w zakresie wydatków niekwalifikowanych: 515 948,21 PLN

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com