Zmiana opłat za wywóz nieczystości w dużym skrócie

UCHWAŁA NR IX/52/2019 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 23 maja 2019 r. w paragrafie 2 ustala miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w wysokości 13,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ponadto wyższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w wysokości 26,00 zł, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Nowe zasady zbierania i segregacji odpadów z dniem 1 stycznia 2020r. wprowadzą obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który będzie obligatoryjny dla wszystkich. Władze Gminy wprowadziły zmiany w regulaminie wywozu nieczystości, które będą obowiązywały od 1 września 2019r.
Nieruchomości, które wcześniej przeszły na selektywną zbiórkę odpadów podjęcie decyzji mają już za sobą. Natomiast podmioty, które do tej pory nie segregowały odpadów komunalnych muszą podjąć decyzję co teraz. Chcąc uniknąć podwyżki np. wspólnoty mieszkaniowe muszą podjąć decyzję, ale problem w tym w jakiej formie.
Poniżej jest druk oświadczenia dla zarządów wspólnot, które należy podpisać i złożyć do zarządcy, aby pracownicy ZAMG mogli przygotować za Państwa odpowiednią deklaracje.
Firma Komunalnik zajmująca się wywozem śmieci na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko niewątpliwie wspomaga działania Zarządcy w tym kierunku i w porozumieniu z nim ustalono harmonogram wymiany pojemników na dostosowane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Oczywiste jest, że nagle nie będziemy wytwarzali więcej śmieci, ale obecną pojemność pojemników musimy dostosować do mniejszych gabarytowo pojemników przy większej ich liczbie, ale zapewniając możliwość selektywnej zbiórki. Proces nie jest prosty bo np. z 3 pojemników 1100l musimy przewidzieć jaką objętość zajmą poszczególne frakcje odpadów i jaką ilość odpowiednich pojemników będzie do tego potrzebna. Z punktu widzenia właścicieli i zarządcy nie jest to proste, ale jest to do załatwienia.
Infrastrukturę można dostosować ważne, abyśmy byli otwarci na zmiany i spróbowali jak najlepiej wdrożyć się w nowy system.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com